තාක්ෂණික ඉඟි

තාක්ෂණික යුගයේ ජීවත්වන අපි, මේ තථාගත ධර්මයෙහි ඵල නෙලා ගැන්මට යන ගමනකි. ඉදින් මේ  යුගය තුළ මිනිසත් බව ලැබූ අපි තාක්ෂණය නිවරදිව භාවිතා කරන්නේ නම් එය තථාගත ධර්මය අවබෝධ කර ගැනීම පිණිසත්, තථාගත ධර්මයේ චිර ජීවනය පිණිසත් පවත්වා ගත හැකි බව කා හටත් වැටහෙන කරුණකි. මේ පිටුවෙන් ඔබට, උතුම් ධර්මයේ හැසිරීමට ඔබ පුරන පිළිවෙත් සරු සාර කරගන්නට තාක්ෂණයෙන් ලබා ගත හැකි පිටුවහල පිළිබඳව, උදව් පිළිබඳව විස්තර කර ඇත.


No comments:

Post a Comment