පිළිතුරු

ධර්ම විනය පිළිබඳව ඕනෑම ගැටළුවක් පිළිබඳව ඔබට අපෙන් විමසිය හැක. ගැටළු යොමු කරන තැනින් හෝ අපගේ Facebook පිටුව හරහා ඔබේ ගැටළුව අපට යොමු කරන්න.

සූත්‍ර, විනය, අභිධර්ම සංඛ්‍යාත සියළු ගැටළු සඳහා පිංවත් ස්වාමීන් වහන්සේ විසින් ඉතා ධර්මානුකූලව පිළිතුරු සැපයෙනු ඇත.


සිත පිළිබඳව 

01. හිත පාලනය කිරීම මෙතරම් අපහසු ඇයි..? එය පාලනය කළ හැක්කේ කෙසේද..?

No comments:

Post a Comment