අපි ගැන


ගැඹුරු වන ලැහැබක සසුන් සුරතල් පාන සැබෑ බුදු පුතෙකුගේ නිකසල සිතින් ගලා බැසි අමා දම් වැසි ඔබ තෙමා සනසනු පිණිස......No comments:

Post a Comment